Lainanhakijan yleiset ehdot

Lainan myöntäminen

Lainan myöntää Lainaamo Oy (jäljempänä Lainanantaja). Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle vähintään 20-vuotiaalle, samassa taloudessa vakituisesti Suomessa asuvalle hakijalle (hakijat jäljempänä yhdessä lainansaaja tai hakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

Lainan myöntämistä edeltää luottokelpoisuusarviointi, ja Lainanantaja päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. Lainanantajalla ei ole velvollisuutta perustella tekemäänsä lainapäätöstä eikä palauttaa hakijan toimittamia liitteitä. Lainanantaja ei vastaa postissa kadonneista tai tietoliikennehäiriöiden vuoksi saapumatta jääneistä hakemuksista tai liitteistä.

Lainanhakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä lainanantajan hyväksymällä tavalla sähköisesti tai muuten. Lainanantajalla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lainanantaja voi myöntää haettua lainaa pienemmän lainan. Sopimus syntyy, kun allekirjoitettu lainasopimus vaadittavine liitteineen on saapunut, lainanantaja on ne hyväksynyt ja maksanut myönnetyn lainan määrän lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai jos kyseessä on Yhdistelylaina, lainansaajan ilmoittamille muiden luotonantajien pankkitileille. Lainansaajan pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva hakijan oma tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja - rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Sopimusehdot hyväksyessään hakija antaa lainanantajalle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin kuulumisen hakijalle sekä Yhdistelylainaan liittyvien muiden lainojen tiedot. Lainanantaja ei kuitenkaan vastaa siitä, jos yhdistelylainan maksetun suorituksen jälkeen velalliselle tulee maksuja muun luotonantajan alkuperäiseen luottoon liittyen. Lainanantaja saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille tai rahoitusyhtiölle.

Tietojen antaminen, hankinta ja käsittely

Lainanhakija antaa Lainanantajalle oikeuden henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan mukaisen suostumuksensa. Lainanantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset lainanhakijan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden Lainanantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa lainanhakijan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, lainanhakijan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, lainanhakijan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun. Lisäksi Lainanantajalla on oikeus tarkistaa lainanhakijan henkilö- ja yhteisöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt.. Lainanhakija antaa Lainanantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista lainanhakijalle myönnetyistä luotoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa suostumuksen sille, että Lainanantaja luovuttaa näitä lainanhakijaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja Lainanantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta rahoitusyhtiöiltä.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Lainanantajalla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksun laiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut Lainanantajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

Markkinointi ja viestintä

Lainanhakija antaa Lainanantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä lainahakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei lainanhakija sitä erikseen kiellä, Lainanantajalla on oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelupalkkiot

Lainanhakijalta veloitetaan palkkioita kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaan. Hinnasto löytyy täältä ja Lainaamo Oy:n toimipaikasta.

Lainanhakijan tiedonantovelvollisuus

Lainanhakija vakuuttaa, että hänen lainahakemuksen yhteydessä ja sen jälkeen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lainanhakijan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa.

Lainanhakijan on annettava Lainanantajalle taloudellista asemaansa ja varojen alkuperää koskevia ja muita tähän sopimussuhteeseen liittyviä tietoja, jotka ovat tämän sopimussuhteen ja kulloisenkin lainsäädännön kannalta tarpeen.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa Lainanantajalle. Lainanantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Ilmoitukset

Osapuolten väliset ilmoitukset voidaan pätevästi antaa kaikkien osapuolten toimesta Lainapalvelun kautta. Ilmoitus katsotaan pätevästi annetuksi, kun se on Lainapalvelun sisältämiin tietoihin kirjattu riippumatta siitä, onko ilmoituksen saanut osapuoli ilmoituksen tosiasiallisesti nähnyt. Lisäksi ilmoituksista Lainapalvelussa toimitetaan lainansaajalle tieto hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteiseen, ellei osapuoli ole ilmoittanut, ettei hän halua vastaanottaa tällaista tietoa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Ylivoimainen este

Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Lainaamo Oy ilmoittaa asiasta Lainansaajalle siten kuin näissä ehdoissa on sovittu ilmoituksista.

Oikeus muutoksiin

Lainanantajalla on oikeus muuttaa lainan sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista lainansaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää lainansaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Lainansaajan katsotaan hyväksyneen sopimusehtojen muutokset, jollei lainansaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Lainansaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen siirto

Lainanantajalla on oikeus siirtää lainasopimus osittain tai kokonaan kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle. Lainansaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän sopimus- ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat lainanhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei lainanhakijalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Valvontaviranomaiset

Lainanantajan toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttaja- ja kilpailuvirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kuluttaja-asiamiehen ja kuluttaja- ja kilpailuviraston internetsivuilla www.kkv.fi sekä aluehallintoviraston internetsivuilla www.avi.fi on tarkempia tietoja yhteydenottoja varten. Kuluttaja- ja kilpailuviraston yhteystiedot ovat: Haapaniemenkatu 4 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 553 6901 ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot ovat: Ratapihantie 9, PL 110, 00521 Helsinki, puh. 029 501 6000 (vaihde).

Voimassa 5.2.2015 lähtien.